Vážení zákazníci, Vianoce sa blížia a my Vám tak ako každý rok, predlžujeme možnosť vrátenia darčekov až do konca januára 2022.
Zákaznícka podpora
+420 608 330 123
(Po-Pia, 7-15:30)
Potlač a výšivka
+420 739 054 455
(Po-Pia, 7-15:30)
Nakúpte ešte za 150.00 €
a dopravu máte zadarmo
0 0.00 €
s DPH

Poradňa 15. 10. 2019

Ako vybrať vhodné pracovné rukavice?

Ako vybrať vhodné pracovné rukavicePotrebujete vybrať nové pracovné rukavice pre svojich zamestnancov alebo sami pre seba a vo všetkých tých obrázkoch a číslach sa strácate? Prečítajte si nasledujúci článok a rozhodnite sa, ktoré rukavice sú vhodné práve pre vás.

 


1. Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

2. Ochranné rukavice proti chladu

3. Ochranné rukavice proti chemikáliam a mikroorganizmom

4. Ochranné rukavice proti tepelným rizikám

5. Ochranné rukavice pre zváračov

6. Ochranné rukavice znižujúce vibrácie a nárazy

7. Ochranné rukavice na prácu pod napätím

8. Ochranné rukavice proti rádioaktívnej kontaminácii a ionizujúcemu žiareniu

9. Ochranné rukavice pre styk s potravinami

10. Lekárske rukavice na jednorazové použitie

11. Ochranné rukavice proti elektrostatickému výboju

 

Rukavice sú jedným z najdôležitejších ochranných prostriedkov pri práci. Sú potrebné v mnohých odvetviach ako každodenná súčasť práce. Nie je jednoduché vybrať si z širokej ponuky rukavíc tie správne.

Dôležité sú vždy normy, ktoré uvádzajú pred čím a v akej miere vás rukavice ochránia.

Dělia sa na 3 kategórie:

Kategória I (CAT. I) – minimálne riziká (nízke požiadavky na ochranu)

Kategória II (CAT. II) – stredné riziká (napr. mechanické nebezpečenstvo)

Kategória III (CAT. III) – vysoké riziká (ochrana pred nevratným poškodením a smrteľným nebezpečím napr. poranenie teplom, žiarením, chladom, chemikáliami atd.)

 

Smernica o OOPP určuje, že rukavice certifikované na prácu musia byť označené CE.

Certifikované rukavice

Norma EN 420: 2003 (novo EN ISO 21420)

Táto norma určuje všeobecné požiadavky na design a konštrukciu ochranných rukavíc, ich nezávadnosť, účinnosť, pohodlie a označenie.

V tejto norme sa tiež určuje úchopová schopnosť rukavice (1-5).

Značenie rukavíc

Každé rukavice musia mať:

  • Názov výrobcu
  • Veľkosť
  • Označenie CE
  • Zodpovedajúce piktogramy

Ak sa nedá označenie z technických dôvodov uviesť priamo na rukavicu, musí byť na obale.

Revízia normy EN 388 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 388

U tejto normy se testuje hneď niekoľko druhov mechanického poškodenia. To, ako rukavice v teste uspeli zistíte pod piktogramom. Nachádzajú sa tu čísla, ktoré udávajú úroveň odolnosti v rozmedzí 0-4 (pri odolnosti proti rezu 0-5, kde 0 je najmenšia výdrž a 5 najväčšia). Zároveň môže byť ako posledný doplnený piaty znak - písmena A-F, ktorý určuje úroveň odolnosti proti rezu podľa ISO. Ak nie je daná ochrana overená alebo test nie je relevantný, je číslica nahradená písmenom X. Všetky tieto testy (okrem nárazového) sa robia iba v oblasti dlane.

 

 

A - Odolnost proti oderu (0-4) - vykonáva sa pomocou brúsneho papiera (zrnitosť 180)

B - Odolnosť proti rezu, Coup Test (0-5) - meria sa počet cyklov, po ktorých dôjde k prerezaniu pri nízkom tlaku (5N)

C - Odolnosť proti trhaniu (0-4) - úroveň sa určuje podľa množstva sily, ktorá je potrebná na roztrhnutie vzorky. Nie vždy znamená, že najvyššia úroveň je pre všetky odvetvia tá najlepšia. Napríklad pri zachytení rukavice do ťažkého stroja je lepšie ak sa rukavica roztrhne, než aby vtiahla celú ruku do stroja.

D - Odolnosť proti prepichnutiu (0-4) - úroveň sa určuje podľa množstva sily, ktorá je potrebná na prepichnutie vzorky oceľovou ihlou stanovených rozmerov. Pozor nejedná sa o ochranu pred prepichnutím tenkou ihlou!

E - Odolnosť proti rezu podľa EN ISO 13997 (A-F) - vykonáva sa ak materiál rukavice otupuje ostrie a Coup Test by bol zavádzajúci. Hodnotí sa odolnosť proti rezu pri danom tlaku v Newtonech (2-30).

F - Ochrana proti nárazom podľa EN 13594 - vykonáva sa ako na časti dlaňovej, tak aj na chrbtovej. Ak rukavica testom prejde, je na konci rady pod piktogram pridané písmeno "P"

Test 1 2 3 4 5
Odolnosť proti oderu (počet cyklov) 100 500 2000 8000 -
Odolnosť proti rezu - Coup Test (koeficient) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Odolnosť proti trhaniu (Newtony) 10 25 50 75 -
Odolnosť proti prepichnutiu (Newtony) 20 60 100 150 -

 

Test A B C D E F
Odolnosti proti rezu podľa EN ISO 13997 (Newton) 2 5 10 15 22 30
Ochrana proti nárazom podľa EN 13594 uspel (P) alebo neuspel (bez označenia)

Príklad:

Takto označená rukavica by mala odolnosť proti oderu úrovne 1, proti rezu úrovne 2, proti trhaniu úrovne

3, proti prepichnutiu úrovne 4 a proti rezu podľa EN ISO 13997 úrovne E. Test proti nárazom nebol

vykonaný.

 

 

Norma EN 511 - Ochranné rukavice proti chladu

Táto norma stanovuje požiadavky a metódy preskúšania rukavíc, ktoré chránia pri prenose konvekčného chladu a kontaktného chladu až do -50 °C. Skúšky majú 3 triedy (A, B, C).

 

 

 

A - odolnosť proti konvekčnému chladu (0-4) - zisťuje sa meraním prenosu chladu prúdením

B - odolnosť proti kontaktnému chladu (0-4) - zisťuje tepelnú odolnosť materiálu pri kontakte s chladným predmetom

C - odolnosť proti prieniku vody - hodnota 0 (preniknuteľné) alebo 1 (nepreniknuteľné na minimum 30 mm)

 

Norma EN ISO 374-1:2016 - Ochranné rukavice proti chemikáliam

Rukavice splňujúce plnohodnotnú ochranu proti chemickým rizikám. Norma je založená na 3 skúšobných metodách:

Test penetrácie v súlade s normou EN 374-2: 2014

• Test permeácie v súlade s normou EN 16523-1: 2015, ktorá nahradzuje normu EN 374-3

• Test degradácie v súlade s normou EN 374-4: 2013

 

Typ rukavíc Požiadavok Označenie
Typ A

Odolnosť proti priepustnosti (EN 374-2)

Doba prieniku do 30 min. Platí minimálne pre 6 chemikálii v novom zozname (EN 13523-1)

Typ B

Odolnosť proti priepustnosti (EN 374-2)

Doba prieniku do 30 min. Platí minimálne pre 3 chemikálie v novom zozname (EN 13523-1)

Typ C

Odolnosť proti priepustnosti (EN 374-2)

Doba prieniku do 10 min. Platí minimálne pre 1 chemikáliu v novom zozname (EN 13523-1)

 

Písmenové označenie Chemikália
A methanol
B acetón
C acetonitril
D dichlormethan
E sirouhlík
F toluen
G diethylamin
H tetrahydrofuran
I ethylacetát
J n-heptan
K hydroxid sodný 40%
L kyselina sírová 96%
M kyselina dusičná 65%
N kyselina octová 99%
O čpavok 25%
P peroxid vodíku 30%
Q kyselina fluorovodíková 40%
R formaldehyd 37%

 

Norma EN ISO 374-5:2016 - Ochranné rukavice proti mikroorganizmom

 

Rukavice musia prejsť skúškou penetrácie v súlade s normou EN 341-2:2015. Tieto rukavice sú vhodné na ochranu proti baktériam a hubám.

 

 

 

 

Rukavice musia prejsť skúškou penetrácie v súlade s normou EN 341-2:2015. Ak rukavice vyhovejú aj testu ISO 16604:2004 (metóda B), možno ich deklarovať ako chrániace proti virom. Tieto rukavice sú potom vhodné na ochranu proti baktériam, hubám a virom.

 

 

 

 

Skoršia norma EN 374-1:2003 - Chemická ochrana

 

Rukavice splňujú iba základnú ochranu.

Sú odolné proti penetrácii (EN 374-2:2003).

 

 

 

Rukavice sú odolné proti penetrácii (EN 374-2:2003).

Splňujú tiež testy permeáncie (EN 374-3:203) doba prieniku do 30 min.

Minimálne u 3 z pôvodneho zoznamu 12 chemikálií.

 

 

 

Ochrana proti mikroorganizmom (baktérie a huby)

Rukavice proti penetrácii (EN 374-2:2003)

 

 

 

EN 407 - Ochranné rukavice proti tepelným rizikám

Norma špecifikuje, ako rukavice ochránia proti teplu a/alebo ohňu. Piktogram je sprevádzaný 6 číslicami.

Všetky rukavice splňujúce túto normu musia zároveň dosiahnúť aspoň úroveň 1 pre odolnosť proti oderu

a roztrhnutiu podľa EN 388.

 

A - Chovanie pri zahorení (0-4) - doba, za ktorú rukavice prestanú horieť, ak sa odstráni priamy plameň, ktorému boli vystavené po dobu 15 minút.

B - Odolnosť proti kontaktnému teplu (0-4) - odolnosť proti teplote 100 °C - 500 °C, pri ktorej osoba s rukavicami necíti žiadnú bolesť po dobu minimálne 15 sekúnd.

C - Odolnosť proti konvekčnému teplu (0-4) - doba, za ktorú je rukavica schopná oneskoriť prenos tepla z plameňa. Možno ju merať iba u rukavíc, ktoré dosiahly v chovaní pri zahorení úroveň 3 alebo 4.

D - Odolnosť proti sálavému teplu (0-4) - doba, za ktorú je rukavica schopná zadržať prenos tepla, ak je vystavená zdroju sálavého tepla. Možno ju merať iba u rukavíc, ktoré dosiahly v chovaní pri zahorení úroveň 3 alebo 4.

E - Odolnosť proti malým rozstrekom roztaveného kovu (0-4) - meria, koľko kvapiek roztaveného kovu je potreba, aby sa rukavice zahriala na určitú teplotu. Možno ju merať iba u rukavíc, ktoré dosiahly v chovaní pri zahorení úroveň 3 alebo 4.

F - Odolnosť proti veľkému množstvu roztaveného kovu (0-4) - určuje váhu kovu, ktorá je potrebná na poškodenie rukavice. Možno ju merať iba u rukavíc, ktoré dosiahly v chovaní pri zahorení úroveň 3 alebo 4.

 

EN 12477 Ochranné rukavice pre zváračov

Norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné rukavice používané pri ručnom zváraní kovov, ich rezaní a vykonávaní spojovacích postupov. Rukavice poskytují ochranu proti malým rozstrikom roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku plameňa, proti konvekčnému teplu, kontaktnému teplu a proti pôsobení UV žiarenia z elektrického oblúku. Materiál naviac zaisťuje odpor pri zváraní elektrickým oblúkom do napätia 100 V (stejnosmerné).

 

Zváračské rukavice delíme do 2 tried:

Trieda Typ činnosti
A umožňujú horšiu úchopovú schopnosť (ostatné technické parametre na vyššej úrovni)
B umožňujú lepšiu úchopovú schopnosť (ostatné technické parametre na nižšej úrovni)

 

EN ISO 10819 Rukavice znižujúce vibrácie a rázy

Norma stanovuje metódu merania, analýzu dát a uvádzania činiteľa prenosu vibrácií rukavicou s materiálom

znižujúcim vibrácie, ktorý pokrýva dlaň, prsty a palec ruky od 25 Hz do 1250 Hz. Aby rukavica bola

klasifikovaná ako antivibračná, je potrebné, aby splňovala prevádzkov požiadavky na zníženie vibrácií.

 

 

 

EN 60903 Ochranné rukavice na prácu pod napätím

Norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné rukavice používané na prácu pod napätím.

Musia byť vyrobené z izolačného materiálu.

Celkom majú 5 tried.

 

Trieda Napätie Hrúbka
00 500 V AC 0,5 mm
0 1000 V AC 1 mm
1 7500 V AC 1,5 mm
2 17000 V AC 2,3 mm
3 26500 V AC 2,9 mm

 

EN 421 Ochranné rukavice proti rádioaktívnej kontaminácii a ionizujúcemu žiareniu

Ochrana proti radiaci

 

Aby rukavica splnila ochranu proti rádioaktívnej kontaminácii, musí byť odolná voči tekutinám a musí uspieť v teste penetrácie EN 374.

 

 

 

 

Na ochranu proti ionizujúcemu žiareniu musia rukavice obsahovať určité množstvo olova (ekvivalent olova), ktoré musí byť na každej rukavici označené.

 

 

 

Rukavice vhodné pre styk s potravinami

Rukavice vhodné pro styk s potravinami

 

 

 

 

 

EN 455 Lekárské rukavice na jednorazové použitie

Norma stanovuje požiadavky na lekárské rukavice na jednorazové použitie a spôsob skúšania nepriepustnosti, ďalej sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami a požiadavkami a skúšaním pre biologické hodnotenie.

EN 1149 Rukavice s ochranou proti elektrostatickému výboju

antistatické

 

Skúšobná metóda pre materiály určené k použitiu na výrobu elektrostatických rukavíc. Tie majú zabrániť zápalným výbojom. Táto skúšobná metóda nie je vhodná pro materiály používané k výrobe rukavíc na prácu na sieťach elektrického napätia.

 

 

 

 


Páčil sa vám článok?
Zdieľajte ho s priateľmi

Rubrika

PoradňaAutor článku
Monika Bečková Hloušková


Komentáre

Zatiaľ žiadne názory


Napísať komentár

Články, ktoré by vás mohli zaujímať 9

5 halloweenských kostýmov na poslednú chvíľu

5 halloweenských kostýmov na poslednú chvíľu

Chystáte sa na halloweenský večierok a nechce sa vám kupovať, požičiavať ani vyrábať drahé kostýmy? Nevadí. Ak máte, čo…

Čítať viac

Poznáte módne štýly?

Poznáte módne štýly?

Nesmrteľné i nové módne štýly. Moderné trendy a doba udávajú spôsob, akým sa môžeme obliekať. Niekto sa tým riadi,…

Čítať viac

Dve generácie, jeden outfit

Dve generácie, jeden outfit

Máte pocit, že mama a dcéra nemôžu nosiť rovnaké oblečenie? Skúsime vás presvedčiť o opaku. Je totiž veľa oblečenia,…

Čítať viac

Ako nosiť tepláky? Ide to aj štýlovo.

Ako nosiť tepláky? Ide to aj štýlovo.

Možno ste si všimli, že na uliciach dnes môžeme vidieť omnoho viac ľudí v teplákoch. Vďaka súčasnému trendu uvoľnenej a…

Čítať viac

Ako odstrániť škvrny od propolisu

Ako odstrániť škvrny od propolisu

Venujete sa včelárstvu? Alebo si sami radi vyrábate prírodnú kozmetiku a liečivá s obsahom propolisu? Potom ste sa už…

Čítať viac

Ako si užiť pešiu turistiku alebo chôdzou k lepšej imunite

Ako si užiť pešiu turistiku alebo chôdzou k lepšej imunite

Chodíte radi na túry? Turistika a chôdza všeobecne je náš najprirodzenejší pohyb. Nielen, že prospieva nášmu zdraviu,…

Čítať viac

Ako zabaviť deti na záhrade? Nechajte ich sadiť, stavať alebo natierať.

Ako zabaviť deti na záhrade? Nechajte ich sadiť, stavať alebo natierať.

Máte doma malých neposedníkov a už ste vyčerpali všetky nápady, ako ich zabaviť? Vonku sa ponúka pre deti nepreberné…

Čítať viac

6 dôvodov, prečo nosiť oblečenie z Merino vlny

6 dôvodov, prečo nosiť oblečenie z Merino vlny

Trávite radi svoj voľný čas aktívne? Milujete prebehnúť sa len tak prírodou, vyraziť s rodinou na pešiu túru alebo…

Čítať viac

Čo je systém vrstveného oblečenia alebo poďme sa inšpirovať cibuľou

Čo je systém vrstveného oblečenia alebo poďme sa inšpirovať cibuľou

Asi to každý pozná. Chystáte sa na zimnú prechádzku a premýšľate ako sa, čo najlepšie obliecť, aby vám nebolo chladno.…

Čítať viac