Ešte nie ste zaregistrovaným zákazníkom? Zaregistrujte sa a získajte e-book zadarmo, ktorý Vám poradí, ako si udržať oblečenie ako nové.
Zákaznícka podpora
+421 222 205 111
(Po-Pi, 7-15:30)
obchod@dobrytextil.sk
Potlač a výšivka
+421 222 205 100
(Po-Pi, 7-15:30)
potlac@dobrytextil.sk
Nakúpte ešte za 59.00 €
a dopravu máte zadarmo

Obchodné podmienky


obchodnej spoločnosti Dual Trade s.r.o.
so sídlom Sazovická 455/28, 15521 Praha 5
identifikačné číslo: 24790141
zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 174458
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.DobryTextil.sk.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Používateľský účet
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Práva z chybného plnenia
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
 10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
 11. Doručovanie
 12. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Dual Trade s.r.o., so sídlom Sazovická 455/28, 15521 Praha 5, identifikačné číslo: 24790141, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C174458 (ďalej len „predávajúcí“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dobrytextil.sk, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchyľujúce sa dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Súčasťou týchto podmienok sú aj naše Zásady ochrany osobných údajov.

^ Nahoru

2. Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

^ Nahoru

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch súvisiacich s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska.

3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

^ Nahoru

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:


4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle spolu s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Po odoslaní objednávky má Platiteľ možnosť využiť službu GoPay, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti GOPAY s.r.o.
Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.
Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednávaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

4.10. Na úhradu objednávky má platiteľ možnosť využiť platbu kartou online. Pri prvej platbe sa zobrazí štandardná platobná brána, kde platiteľ zadá údaje o platobnej karte a údaje pre 3-D Secure overenie, čím je zaistená najvyššia možná úroveň zabezpečenia. Kartové údaje budú uložené na strane banky. V prípade ďalšej objednávky registrovaného platiteľa, po potvrdení objednávky, sa zobrazí len krátka notifikácia "prebieha platba", platiteľ už nie je smerovaný na platobnú bránu a následne e-shop zobrazí výsledok platby.

^ Nahoru

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci - spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v štandardnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote od prevzatia tovaru podľa §1829 ods. 1 občianskeho zákonníka:

Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v nadštandardnej lehote 15-100 dní od prevzatia:

Kupujúci - spotrebiteľ môže nevyhovujúci tovar za vyššie uvedených podmienok bezplatne vrátiť predávajúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta. Pri tomto spôsobe vrátenia tovaru má spotrebiteľ právo použiť jednorazovo kód 99960925.

Pri použití kódu na viac ako jednu zásielku alebo pri opakovanom použití kódu alebo na iný účel, než na ktorý bol spotrebiteľovi pridelený, môžu byť kupujúcemu - spotrebiteľovi účtované dodatočné náklady spojené s neoprávneným použitím kódu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci-spotrebiteľ použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci-spotrebiteľ zaslať mimo iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@dobrytextil.sk

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci - spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho - spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom, a to bankovým prevodom. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru, má kupujúci nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nevracia peňažné prostriedky poštovou poukážkou.Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim - spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim - spotrebiteľom či iným spôsobom, ak s tým kupujúci - spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu - spotrebiteľovi ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci - spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. V prípade, že kupující tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojeho samostatného výkonu povolania (na IČO), žiadne z ustanovení tohoto článku sa nepoužijú.

5.6. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý, praný, poškodený či špinavý, má predávajúci voči kupujúcemu - spotrebiteľovi nárok na náhradu škody, resp. na čiastku zodpovedajúcu zníženej hodnoty vráteného tovaru, s čím kupujúci - spotrebiteľ týmto súhlasí. Predávajúci v takomto prípade vracia kupujúcemu - spotrebiteľovi takto zjednanú zníženú kúpnu cenu.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim - spotrebiteľom.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu - spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, to znamená, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

^ Nahoru

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Po prevzatí tovaru je kupujúci ďalej povinný skontrolovať kompletnosť zásielky. V prípade nezrovnalostí je povinný ich neodkladne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

6.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu časti obsahu zásielky v prípade, keď je tovar preukázateľne odcudzený akoukoľvek mimozemskou civilizáciou. V prípade, že sa preukáže odcudzenie tovaru bytosťami z inej planéty, napr. prepravná spoločnosť písomne vyhlási, že vodič prepravujúci zásielku bol napadnutý mimozemšťanmi, nie je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaslanie chýbajúceho tovaru z napadnutej zásielky.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 ^ Nahoru

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takáto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia chyby v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, platí, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Sídliště 1292, 76861 Bystřice pod Hostýnem, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7. Predávajúci je oprávnený z hygienickych dôvodov neprijať k reklamácii tovar, ktorý je špinavý alebo zapácha.

7.8. V prípade, že kupujúci kupuje tovar v súvislosti so svojím podnikaním alebo v rámci samostatnej zárobkovej činnosti (na IČO), je lehota na vybavenie reklamácie stanovená týmito obchodnými podmienkami na 45 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vybaviť uznanú reklamáciu len výmenou tovaru za nový.

^ Nahoru

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim sa dajú riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Spor sa dá riešiť aj on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, Dobrý Textil odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Dobrý Textil na vyriešenie situácie.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

^ Nahoru

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy. Osobné údaje budú spracované aj v prípade, že nedôjde k nákupu. A aj takto získaným kontaktom budú zasielané obchodné oznámenia, s čím používateľ dáva súhlas odoslaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi obchodu prostredníctvom prevádzkovateľa webu. Zasielanie obchodných oznámení je možné kedykoľvek ľahko a bezplatne zrušiť pomocou odhlasovacieho odkazu alebo kontaktovaním prevádzkovateľa obchodu.

9.3.1. Predávajúci je oprávnený predávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je obchod zapojený v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. Podmienky programu Overené zákazníkmi sú dostupné tu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk obdržané e-mailové adresy uschováva celú dobu, počas ktorej je predávajúci zaradený do programu Overené zákazníkmi alebo do doby, kedy zákazník vyjadri svoj nesúhlas so zasielaním obchodných informácií voči predávajúcemu, alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, pričom je mu táto možnosť poskytnutá v každom jednotlivom dotazníku.

9.4.Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. K tomuto odovzdaniu dôjde výhradne za účelom zlepšovania zákazníckej skúsenosti a služieb. Okrem spomínaných prípadov nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

^ Nahoru

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

^ Nahoru

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

^ Nahoru

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Naše vztahy sa riadia právnymi predpismi Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. Ak ste spotrebiteľom s bydliskom mimo Českej republiky, váš štát vám môže poskytovať silnejšiu ochranu v rámci ochrany spotrebiteľa, ako je stanovená v týchto podmienkach. Váš štát môže okrem iného tiež stanoviť, že naša zákonná zodpovednosť za vady je dlhšia, ako uvádzame v bode 7. V takom prípade sa samozrejme uplatní táto silnejšia ochrana.

12.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.7. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.8. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Sídliště 1292, 76861 Bystřice pod Hostýnem, adresa elektronickej pošty obchod@dobrytextil.sk, telefón +421 222 205 111.


V Prahe dňa 1.1.2017
Konateľ spoločnosti Dual Trade s.r.o.

^ Nahoru