Akčná cena na Vaše najobľúbenejšie kraťasy CXS MURET a CXS DIXON. Pozrieť sa.
Ešte nie ste zaregistrovaným zákazníkom? Zaregistrujte sa a získajte e-book zadarmo, ktorý Vám poradí, ako si udržať oblečenie ako nové.
Zákaznícka podpora
+421 222 205 111
(Po-Pi, 7-15:30)
obchod@dobrytextil.sk
Potlač a výšivka
+421 222 205 100
(Po-Pi, 7-15:30)
potlac@dobrytextil.sk
Nakúpte ešte za 59.00 €
a dopravu máte zadarmo

Zásady ochrany osobných údajov


Tieto Zásady ochrany osobných údajov mimo iné doplňujú naše Obchodné podmienky. Ich súčasťou sú tiež Zásady používania cookies.

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:

Spoločnosťou (uvedená tiež ako „my“, „naša“) Dual Trade s.r.o., so sídlom Sazovická 455/28, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ 247 90 141, DIČ CZ24790141, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka 174458, zastúpená Ondřejem Veličkou a Tomášem Smětalem, e-mail: obchod@dobrytextil.sk, telefon: +421 222 205 111, webové stránky www.dobrytextil.sk.

Užívateľom osoba, ktorá je návštevníkom webových stránok alebo si vytvorila uživateľský účet alebo sa prihlásila k odberu newsletteru, ale zatiaľ neuzavrela kúpnu zmluvu.

Zákazníkom osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom webových stránok www.dobrytextil.sk (ďalej len „webové stránky“) a uzavrela tak so spoločnosťou zmluvu o kúpe tovaru cez svoj užívateľský účet či bez neho. Užívateľ, ktorý si zakúpi tovar, sa stáva zákazníkom.

2. Spoločnost je prevádzkovateľom webových stránok, prostredníctvom ktorých ponúka k predaji predovšetkým textilný a obuvnícky tovar.

3. Znenie Zásad pre ochranu osobných údajov môže spoločnosť zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene e-mailom informuje užívateľa nejmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

II. Ochrana osobných údajov

1. Na zákazníkov a užívateľov, ktorý sú fyzickými osobami, sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (v týchto zásadách tiež ako „GDPR“), kde tieto zásady upravujú, ako s ich osobnými údajmi spoločnosť nakladá. Spoločnosť je správcom osobných údajov.

2. Zákazníci a užívatelia berú na vedomie, že odoslaním objednávky, prezeraním webových stránok alebo prihlásením k odberu newsletteru dochádza ku spracovaniu osobných údajov spoločnosťou alebo tretími osobami, ktoré spoločnosť poverila spracovaním. Vždy v súlade s týmito zásadami a našími Zásadami používania cookies.

3. Spoločnosť spracováv výhradne osobné údaje získané od zákazníkov a užívateľov, ktorí poskytují spoločnosti údaje dobrovolne a vedome a zároveň poskytujú údaje úplné, pravdivé a aktuálne týkajúce sa výhradne ich osoby. Pokiaľ užívateľ alebo zákazník zadáva údaje tretích osôb, zodpovedá za to, že s údajmi nakladá oprávnene a nedochádza k zásahu do práv tretích osôb.

4. Spoločnosť môže nakladať s týmito údajmi:

U zákazníkov sa jedná o:

U užívateľov sa jedná o:

5. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (vybavenie, administrácie a expedícia objednávok, zákaznická podpora pri zodpovedaní dotazov zákazníkov), informovanie o priebehu objednávky). E-mail a IP adresy zariadenia, z ktorých sú webové stránky prehliadané, sú spracovávane za účelom oprávneného záujmu spoločnosti (informovanie o tovare a službách spoločnosti, analýze nákupného chovania). IP adresy sú spracovávané za účelom prevencie neoprávneného použitia užívateľského účtu a dát zákazníkov, čo je oprávnený záujem zákazníkov i spoločnosti. Osobné údaje podľa tohoto odstavca sú spracovávané od začiatku obdržaním objednávky tovaru alebo registráciou po dobu

trvania existencie užívateľského účtu, najdlhšie však na dobu 15 rokov odpovedajúcim premlčaciu dobu pre prípad vzniku sporu v prípade spracovávania za účelom plnenia zmluvy ohľadne náhrady škody

6. Osobné údaje užívateľov sú spracovávané za účelom sprístupnenia užívateľského účtu v případe vykonania registrácie a za účelom poskytnutia užívateľskej podpory. E-mail a IP adresy zariadenia, z ktorých sú stránky prehliadané, sú spracovávané za účelom prevencie neoprávneného použitia užívateľského účtu, čo je oprávnený záujem užívateľov i spoločnosti. Osobné údaje podľa tohoto odstavca sú spracovávané od začiatku vytvorením užívateľského účtu po dobu jeho trvania, ak nedôjde k objednávke tovaru.

7. Osobné údaje môžu byť spracovávané prostredníctvom ukladania cookies v súlade s našími Zásadami používania cookies a ďalej na základe súhlasu za podmienok uvedených nižšie.

III. Zpracovávanie údajov na základe súhlasu a jeho odvolanie

1. Osobné údaje, predovšetkým meno a priezvisko a e-mail, môže spoločnosť spracovávať tiež vtedy, ak k tomu dostane dobrovoľný a informovaný súhlas užívateľa. Predaj tovaru nie je nikdy viazaný na poskytnutie súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

2. Súhlas môže mať najčastejšie formu tickboxu, e-mailu alebo je udelený aktívnym krokom vyžadovaným v e-mailu. Súhlas je udelený tiež vyplnením e-mailu a prihlásením k odberu newsletteru na webových stránkach.

3. Súhlas môže býť udelený k rôznym účelom spoločně alebo jednotlivo:

Aby spoločnosť mohla e-mailom informovať užívateľa o ponúkanom tovare a službách, tj. zasielať obchodné oznámenia, ktoré sa týkajú spoločnosti alebo jej partnerov týkajúcich sa ponúkaného tovaru a služieb.

Aby spoločnosť mohla osobné údaje používať pre doručenie čo najrelevantnejšej reklamy a informácií o spoločnosti okrem iného tiež prostredníctvom remarketingu. V takom prípade môžu tretie osoby (predovšetkým spoločnosti Google a Facebook) poskytnuté osobné údaje spojovať a kombinovať s údajmi, ktoré majú k dispozícii, a ktoré získali v súlade s právnymi predpismi.

4. Spracovávať osobné údaje na základe súhlasu môže spoločnost po dobu 3 rokov od obdržania súhlasu. Lehota pre spracovávanie môže byť kratšia, ak užívateľ alebo zákazník súhlas odvolá, a to zaslaním e-mailu na adresu obchod@dobrytextil.sk.

5. Pokiaľ užívateľ alebo zákazník nebude chcieť naďalej dostávať e-maily od spoločnosti, môže sa z odberu vždy odhlásiť kliknutím v zápätí každého e-mailu. To bohužiaľ nie je možné v e-mailoch, ktoré sú nevyhnutné, aby zákazník alebo užívateľ obdržal (napr. informácie o odstávkach webových stránok).

6. Odhlásenie z odberu spoločnosť vždy považuje za odvolanie súhlasu v zmysle čl. 7 odst. 3 GDPR alebo podanie námietky podľa čl. 21 GDPR v prípade e-mailov, ktoré spoločnosť zasiela na základe oprávneného záujmu.

7. Súhlas udelený podľa vyššie uvedených odstavcov platí tiež pre spoločnosťou poverených spracovateľov.

IV. Ďalšie ustanovenie o ochrane osobných údajov

1. Spoločnosť má povinnosť poskytovať užívateľom a zákazníkom čo nejrelevantnejšie informácie o ponúkanom tovare a službách. Preto môže využit ich IP adresu a iné identifikátory v súlade so Zásadami používania cookies prostredníctvom analytických webových nástrojov k vyhodnocovaniu návštevnosti webových stránok a užívateľského chovania v online priestore k dodaniu individualizovaných informácii v rámci oprávneného záujmu spoločnosti a na základe udeleného súhlasu.

2. Po uplynutí lehoty k spracovávaniu osobných údajov alebo zániku dôvodov pre spracovávanie spoločnosť osobné údaje ihneď zlikviduje.

3. Užívatelia i zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov inými osobami, ale nezodpovedá za újmu spôsobenú neoprávneným spracovaním osobných údajov treťou osobou.

4. Užívatelia a zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť využíva úložisko AWS od spoločnosti Amazon Web Services, Inc., pri čom údaje neopúšťajú územie Európskej únie.

5. Spoločnosť ďalej využíva pre naplnenie účelu spracovania služby MailChimp, prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC, USA, ktorej prevádzka je v súlade s európskymi predpismi o ochrane osobných údajov. Službu Smartsupp, ktorá sa používa pre chat a ukladá osobné údaje v Českej republike a Nemecku, Heuréku, služby externých reklamných agentúr a dopravným spoločnostiam pre doručenie objednávok (Česká pošta, PPL, GLS, DPD). Týmto spoločnostiam môžu byť údaje predané, vždy však pre naplnenie účelu spracovávania.

6. Webová stránka umožňuje úhradu ceny za objednaný tovar prostredníctvom webovej stránky kartou, kde dochádza k presmerovaniu zákazníka na platobné brány tretích osôby (GoPay). Nezodpovedáme za stratu ani zneužitie dát platobnej karty, lebo dáta nie sú vkládana prostredníctvom webovej stránky spoločnosti.

7. Na zariadeniach užívateľov a zákazníkov môžu byť ukladané cookies predovšetkým za účelom funkčnosti prebiehajúceho pripojenia, personalizácie reklám, ponúkanie tovaru a zisťovaní preferencií a nákupného chovania, a získané údaje postúpené službám Heuréka, Zboží.cz (Seznam.cz), Google a Facebook, v súlade s našimi Zásadami používania cookies.

8. Osobné údaje budú spracovávane automatizovaným i neautomatizovaným spôsobom. Subjekt údajov nebude predmetom individuálneho automatizovaného rozhodnutia.

9. V prípade, že by sa zákazník alebo užívateľ domnieval, že spoločnosť alebo niektorý zo spracovateľov robil spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať spoločnosť o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu obchod@dobrytextil.sk,

vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu (II. 5, II. 6) a požadovat e-mailom na adrese obchod@dobrytextil.sk, aby spoločnosť zaistila odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, uskutočnením opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Spoločnosť o námietke bezodkladne rozhodne. Ak spoločnosť námietke nevyhovie, má zákazník alebo užívateľ právo obrátiť se priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

10. Užívateľ či zákazník môže kedykoľvek spoločnosť požiadať o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojích osobných údajov a to e-mailom na adresu obchod@dobrytextil.sk.

11. Užívateľ i zákazník vždy upozorní spoločnosť o zmenách v osobných údajoch, aby boli spracovávane iba aktuálne a úplné údaje, a to na žiadosť spoločnosti i bez žiadosti, ak dôjde ku zmene údajov.

12. E-maily zasielané na základe týchto Zásad sa nepovažujú za nevyžiadané obchodné správy v zmysle zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

V. Vymazanie osobných údajov

1. Môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (výmaz sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať ako napr. faktúry či dobropisy). Pre vymazanie Vašich údajov nás prosím kontaktujte na e-mail obchod@dobrytextil.sk

2. Ak budeme Vaše osobné údaje potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť zamietnutá.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajíce na základe alebo v súvislosti so spracovávaním osobných údajov se riadia právnym poriadkom Českej republiky. A to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k webovej stránke spoločnosti realizovaný. Pri riešení prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi užívateľom alebo zákazníkom a spoločnosťou sú príslušné české súdy, ktoré budú aplikovať české právo.

2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 6. 2018.