Kúpte 4, zaplaťte 3: Tričko CITY 3+1 ZADARMO s kódom: CITY05. Pozrieť sa.
Ešte nie ste zaregistrovaným zákazníkom? Zaregistrujte sa a získajte e-book zadarmo, ktorý Vám poradí, ako si udržať oblečenie ako nové.
Zákaznícka podpora
+421 222 205 111
(Po-Pi, 7-15:30)
obchod@dobrytextil.sk
Potlač a výšivka
+421 222 205 100
(Po-Pi, 7-15:30)
potlac@dobrytextil.sk
Nakúpte ešte za 59.00 €
a dopravu máte zadarmo

Reklamačný poriadok


1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tento reklamačný poriadok je vystavený spoločnosťou Dual Trade s.r.o.
so sídlom Sazovická 455/28, 15521 Praha 5,
zapísanou v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze spisová značka C 174458,
IČO: 24790141 , DIČ: CZ24790141,
tel. +421 222 205 943, email: obchod@dobrytextil.sk,
ako majiteľ e-shopu www.dobrytextil.sk (ďalej len „Predávajúci“).
 
1.2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia (ďalej len „reklamácie“) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzavrenými medzi zákazníkom a Predávajúcim, spolu s údajmi o tom, kde sa dá reklamácia uplatniť.

2. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

2.1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu na adrese:

Dual Trade s.r.o.
Sídliště 1292
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

2.2. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne alebo poštou na adrese Dual Trade s.r.o., Sídliště 1292, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Česká republika. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom, prípadne riadne vyplneným návratovým listom.

2.3. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objavila. Prípadné oneskorenie a pokračovanie v užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

2.4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať na reklamáciu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

2.5. Predávajúci je povinný zákazníkovi vydať písomné potvrdenie osobne alebo emailom o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; ďalej potom potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

2.6. Predávajúci alebo jeho poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

2.7. Ak kupujúci neprevezme reklamáciu od dopravcu bez vážneho dôvodu alebo nevyzdvihne si reklamáciu osobne na prevádzke do 3 mesiacov od oznámenia o vybavení reklamácie, vyhradzuje si Predávajúci právo nevyzdvihnutú reklamáciu zlikvidovať.

3. Rozsah práv z vadného plnenia

3.1. Práva a povinnosti Predávajúceho a zákazníka ohľadom záruky Predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práva zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb(ďalej iba „občiansky zákonník") a zákona č. 250/2007 Z.z (ďalej iba „zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

3.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevziatí nemá vady.Zvlášť Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že v dobe, kedy zákazník tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si Predávajúci a zákazník zjednali, a ak toto ujednanie chýba, má tovar také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe uvedenej reklamy,
b) sa tovar hodí na účely, ktoré pre jeho použitie Predávajúci uvádza, alebo ku ktorým sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti,
d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3.3. Za vadu sa nedá považovať:
a) zmenu (vlastností) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej či nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu,
b) rozdielnosťou odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zariadeniach. Ak tovar neodpovedá Vašej predstave, máte právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Obchodných podmienok.

3.4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevziatí.

3.5. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 3.2 uvedené vyššie, môže zákazník požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka iba súčasti veci, môže zákazník požadovať iba výmenu súčasti; ak toto nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je toto vzhľadom k povahe vady neúmerné, zvlášť ak sa dá vada odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.

3.6. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má zákazník aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník i právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.7. Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí, alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť ako, aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo, že by zjednanie nápravy zákazníkovi spôsobilo veľké ťažkosti.

3.8. Právo z vadného plnenia zákazníkovi nenáleží, ak zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo ak zákazník vadu sám spôsobil.

3.9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru (s výnimkou v čl. 3.8 vyššie). To neplatí:
a) u tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena daná,
b) na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo,
c) ak to vyplýva z povahy veci.

3.10. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo:
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

3.11. Zákazník povie Predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Voľbu nemôže zákazník bez súhlasu Predávajúceho zmeniť; to neplatí, ak zákazník žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak zákazník nezvolí svoje právo včas, má práva podľa čl. 3.12 až 3.14.

3.12.Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.13. Pokiaľ zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môžu Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.

3.14. Ak Predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.  

4.2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

4.3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 26.11.2021.